Arkiv | Stl/Ma RSS for this section

Möjligheter som ämneslärare i tidigare åldrar

Presentation från SETT 2015

Annonser

Hur högt är huset?

En matematikuppgift utifrån STL-cirkeln:

Hur högt är huset?

Sagor med matematiska begrepp: lektionsplan

Matematiska begrepp: igenkänning, förståelse, användning

Lektion genomförd i årskurs 2. Elevernas sagor finns på Mattesmedjan.

Läroplanen, Lgr11:

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­ sättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.”

Lektionens syfte:

Repetera matematiska begrepp vi lärt oss under läsåret kopplat till sagoskrivande som vi också tränat på under läsåret.

Preview:

Inlägg publiceras inför lektionen och länk delas i veckobrev. En bil lastad med matematiska begrepp

Introduktion:

Vad är matematiska begrepp? Samtal i grupp om begrepp och om sagoskrivande. Uppgift att ringa in matematiska begrepp i en saga genom appen Nearpod.

Uppgift:

 • Arbete i par.
 • Tre matematiska begrepp per par.
 • Skriv en kort saga som innehåller de tre matematiska begreppen i vår blogg.
 • Läs kompisars sagor.

Avslutande reflektion:

 • Vilka begrepp skrev ni om, begreppens betydelse?

 

Matematik som utmanar #SETT2014 #sollentunasett2014

Min presentation som pdf:

SETT14 kopia

Bråk i Mattesmedjan

”Det här är ju hur mycket svenska som helst” sa en av de lärarna som besökte oss i måndags. De fick se våra elever med stort fokus och lite huvudbry ta sig an en utmanande skrivuppgift kopplat till vårt arbetsområde bråk.

Uppgiften innehöll uppdraget att rita ett tvådimensionellt geometriskt objekt, dela in det i bråkdelar och färglägga bråkdelarna. Därefter skulle de skriva en instruktion eller beskrivning av sin figur med syftet att en kompis senare kommer få följa den för att försöka rita en lika dan figur utan att ha sett den ursprungliga. Målet med uppgiften är att eleverna ska få lära sig att dela in helheter i bråkdelar och att lära sig namnge delar.

När vi hoppade på tåget ”STL/Ma” som Sollentunas skolutvecklarna Annika Agélii Genlott och Sara Penje styrde höstterminen 2012 så blev målet tidigt att få in något skrivande moment i varje arbetsområde i matematik. Skriva ofta och i olika sammanhang, skriva sig till läsning. Det språkutvecklande arbetet fick en stor del även i matematiken, våra elever skrev sig även till matematik.

Veckans uppgift började med att eleverna ritade sin figur på papper, med penna. Eftersom de skriver det mesta på lärplattor eller datorer så väljer jag ofta att låta dem rita traditionellt så att finmotoriken får sin utmaningen. Deras beskrivningar skrev de på lärplatta med talsyntes för de som önskar. Många elever väljer att ha talsyntes även om de inte direkt behöver det, vilket gör att de som är i behov av det inte utmärker sig. Därefter publiceras deras beskrivningar på Mattesmedjan.

bild 1  bild 2

Vad jag tänker på den här veckan är några olika saker. Först och främst, en elev skriver det den förstår och de begrepp som den har tagit till sig. Jag har inte lagt mig i deras beskrivningar särskilt mycket eftersom de kommer att få korrigera dem efter kamratrespons. Språket de använder är deras eget. Men en uppgift som den här ger mig gott om tid att sitta med flera av dem och prata med dem om det de skriver.

Jag får också i den här sortens uppgift tydligt syn på elevernas kunskaper och här främst deras begreppsliga förmåga. Både genom samtalen men också genom att se elevens figur och läsa beskrivningen av den.

Man ska inte glömma hur roligt det är för eleverna med mottagare. Jag hörde från några olika håll att de skulle sätta sina föräldrar på prov och be dem försöka följa beskrivningen som finns tillgänglig på bloggen.

Så ja, för att återkoppla till vår besökares reflektion, det är en matematikuppgift som vi utvecklar vårt språk genom. Den tar tid men ger mycket. Rolig är den med!

IKT hos oss

Ett antal av Sollentunas fantastiska lärare, skolutvecklare och rektorer samlades idag i kommunhuset. Vi, jag och Emily, var ditbjudna för att berätta om hur vi under årskurs 1 och hittills i årskurs 2 arbetat inom följande områden:

 • Lärande i en Google-miljö: sites, docs
 • Digitala verktyg

Jag delar bilder från vår presentation genom länken här under och med er när ni ser dem ska ni ha det som varit och är våra ledord i det här arbetet.

Synlighet, återkoppling och kommunikation!

IKT hos oss

#digiskol Andra uppgiften

Mina mål:

 • Återkoppling och språkutvecklande arbete i matematik genom vår blogg Mattesmedjan.
 • Flippade uppvärmningar i matematik med digitala hjälpmedel.

För att ge en kort bakgrund…

På Sofielundsskolan har vi påbörjat ett arbete med att utveckla vår skola till en skola som arbetar med Synligt lärande.

Förra året läste vi boken Synligt lärande för lärare, J. Hattie och samtal har pågått i våra arbetslag på skolan. I år startade vi läsåret med en och en halv dags utbildning i Visible Learning plus, vi fick förmånen att inspireras av Deb Masters, Angelica Hedin och James Nottingham. Boken Utmanande undervisning i klassrummet, J. Nottingham vandrar nu runt bland personalen på min arbetsplats. Den är en handbok som är lättläst och nära vår verklighet med eleverna.

Förra året deltog jag i en ”fortbildning” i kommunen där vi utvecklade vårt arbetssätt med att låta eleverna skriva sig till läsning kopplat till matematik. Sollentunas skolutvecklare Sara Penje och Annika Agélii Genlot höll i den. Ett språkutvecklande lärande med stor fokus på synlighet och återkoppling. Återkoppling både mellan elever och mellan lärare – elever.

Till målen…

Genom att erbjuda mina elever uppgifter där de får kommunisera skriftligt i matematiken så utmanas deras läs- och skrivinlärning. Genom att uppgifter görs i vår blogg, Mattesmedjan, blir synligheten stor och möjligheten till återkoppling från både de man känner och de som är okända för en ökar. Kanske vi dessutom inspirerar andra genom den synligheten! Mitt första mål i det digitala skollyftet är att utveckla det språkutvecklande lärandet i matematik och att hitta vägar för att träna på återkoppling mellan elever i klassen och tack vare tekniken även mellan mina elever och elever på andra skolor i landet.

James Nottingham lyfte fram värdet av ”preview” på sin föreläsning, det som jag kommit att kalla ”uppvärmning”. Han menar att genom att förbereda inför ett arbetsområde eller en lektion, ge någon liten ”hint” om vad som komma skall, så kan man få igång elevernas tankar på området och deras möjlighet att ta till sig kunskapen, möjligheten att nå lärandemålet ökar. Variationen mellan elevers föräldrastöd hemma är stor och jag funderar mycket på hur jag kan utforma uppvärmningar som eleverna kan hantera själva men som samtidigt kan inbjuda till matematiska samtal i hemmet. Jag har börjat prova mig fram genom filmer i bloggen, inspirerad av ett flippat klassrum, och på fritids erbjuds eleverna att ta del av dessa filmer men de uppmanas också att titta hemma. Mitt andra mål i det digitala skollyftet är att hitta olika vägar för att nå ut till alla mina elever med uppvärmningarna och att stimulera till samtal i hemmen.

Mina mål finns nu kortfattat med i min presentation från det Digitala skollyftets första uppgift: Min presentation

Mot målen!

Geometrilektion i bilder

Vi fräschar upp minnet och uppdaterar våra kunskaper om tvådimensionella geometriska objekt.

bild 1 Film, Mattepatrullen: tavlor, former och vernissage

Arbete med kompis:

Uppgiften är att leta efter en geometrisk form på skolgården.

Eleverna arbetar i appen StripDesigner utifrån följande arbetsgång:

 1. Fota
 2. Rita av
 3. Skriv beskrivning

bild 2 bild 3 bild 4

De färdiga resultaten finns på Mattesmedjan.

bild 5

 

 

Matematik som kommunikationsämne

Att matematik är ett kommunikationsämne tror jag vi alla är överens om. Att tid till enskilt tänkande är nödvändigt för att få göra just det, tänka, är jag säker på. Men för att få prova sina idéer och utveckla dem krävs kommunikation. Gärna muntlig och skriftlig.

Skärmavbild 2013-09-01 kl. 08.07.57

 

I den undervisning jag bedriver har jag tre ståndpunkter som jag gör mitt bästa för att ha med mig i planering och genomförande. Många gånger upplever jag att svårigheter uppstår på grund av bristande förståelse för det matematiska språket. Därför tror jag att en viktig utgångspunkt är att prata matematiken, resonera kring begrepp som vi möter. Vad står begreppet för, hur låter det, hur kan vi använda det, hur skriver vi det, vad ska vi ”hänga upp det på”. Det där med att ”hänga upp på” brukar handla om ifall eleverna har hört ett begrepp användas i andra sammanhang. Som att position används på fotbollsplan eller när det är jakt.

I arbetet med uppgifter ser jag med fördel att eleverna arbetar i par eller grupper. Det förutsätter pågående samtal om hur ett par- eller grupparbete bör fungera. Ibland tänker jag att elever som har en ganska jämn kunskapsnivå arbetar tillsammans, andra gånger vill jag att de ska vara på olika kunskapsnivåer. Jag upplever att det ligger en stor utmaning i att förklara något man lärt sig för någon som ännu inte gjort det.

Eftersom en viktig del i vår undervisning är STL (Att skriva sig till läsning), så märks det också tydligt i matematikundervisningen. Fram till nu har det oftast varit mycket samtal och muntlig kommunikation, men här vill jag också ha in skrivandet. Utmaningen för mig är att formulera uppgifter som stimulerar till skrivande. Elevernas skrivande publiceras ofta på hemsida eller blogg, i matematiken just nu är det i vår blogg Mattesmedjan vi arbetar. I det skrivande arbetet har vi börjat använda oss av checklistor inspirerade av James Nottingham. Dessa används som stöd för att få syn på om man fått med viktiga delar i det man formulerat och möjlighet till förbättring finns innan publicering. Väl publicerat är det man arbetat fram synligt även för omvärlden och kompisar, släkt eller andra intresserade kan ge respons på det man gjort. Det finns mottagare för arbetet.

Skärmavbild 2013-09-01 kl. 08.08.08   Skärmavbild 2013-09-01 kl. 08.08.11

Exempel på uppgifter vi arbetat med. Se Mattesmedjan där fler arbetsuppgifter växer fram.

//Frida

Räknehändelse utifrån spel

Ett väldigt enkelt mattespel går till såhär:

Elev 1 slår tärningen, ritar så många cirklar som tärningen visar prickar. Slår därefter tärningen igen, ritar så många stjärnor i varje cirkel som tärningen visar.

Elev 2 gör samma procedur.

Den elev som har flest stjärnor sammanlagt har vunnit.

Det här spelet fick mina elever spela i veckan. Efter att de hade spelat en omgång fick de i uppdrag att skriva en räknehändelse till spelomgången. Jag bad dem att fokusera på att få med en beskrivning av varje elevs resultat och att beskriva vem som vann och varför den elev vann. Vi arbetade i appen Strip Designer som man lätt tillverkar serier i.

Skärmavbild 2013-06-01 kl. 17.56.28

Här fick eleverna arbeta med taluppfattning genom en laborativ uppgift som redovisades i bild och text. Avslutningsvis gick vi igenom varandras räknehändelser på ActiveBoard och genom appen Explain Everything kunde vi skriva uttryck som passade.

Tack vare elevernas formuleringar kom vi också in på multiplikation jämfört med upprepad addition. Det var formuleringar som ”fem stjärnor tre gånger är 15 stjärnor sammanlagt” som inbjöd till det.

Enkelt men roligt!

Montessoriinspirerad matematik

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun

I huvudet på en helt vanlig lärare...

Undervisning i utveckling.

pedagogwera

Upptäckter och lärdomar

Mattefröken

Undervisning och inspiration med matematikfokus!

Sallys äventyr

Vi i klass 3A följer våra resekompisar Sally och Leo på deras resor i världen, samt Billy på hans resor i tiden.

skolfröken fräken

I huvudet på en fröken...

%d bloggare gillar detta: